כל כתבי דב ירדן

כל כתבי דב ירדן

על האתר


החלק העקרי באתר הנו ספרי דֹב ירדן ובעִקר ספרי המשוררים הגדולים, שמואל הנגיד, שלמה אִבן גבירול ויהודה הלוי שכתבו את שיריהם בימֵי הבינַיִם בספרד. הספרים האלו הֻבאו לדפוס על ידי דֹב ועתה הם נסרקו לקָבצֵי pdf שאותיותיהם הֻבחנו (כלומר הֻפעלה עליהם תָכנת OCR). הקורא המעֻניָן יכול אפוא לחפש בספרים אלו מִלה או מחרֹזת של מִלים על ידי לחיצה על ctrl-f ואחר כך כתיבת המחרֹזת בחלון שנפתח. חפוש כזה יקפיץ ברֹב המקרים את הסָמן אל העמוד שבו המחרֹזת מופיעה לראשונה. במִעוט המקרים לא תצליח תכנת ה OCR לזהות את האותיות מחמת איזה שִבוש. במקרים אלו הסמן יקפֹץ למקום מאֻחר יותר מן הראשון, או שבכלל לא יזוז ממקומו.

החלק העִקרי בכל ספר שירים הוא השירים. כל עמוד שירה מתחלק לשלשה חֲלקים. בראש הֶעמוד מופיע השיר, בדרך כלל בשתי עֲמודות כשמעליהם מופיעים ה"משקלים". מִלּוֹת השיר מנֻקדות במִלואן. אחרי השיר מופיע פרוש קצר. החלק השלישי מֻקדש למקורות. אלו כוללים הפניָה לפסוקים מהתנ"ך שהמשורר השתמש בהם בשיר, מהספרות התלמודית, ממשוררי ימי הבֵיניִם שקדמו למשורר, ומשירים אחרים של אותו המשורר. בנוסף לשירים מכילים סִפרֵי השירה גם מבואות שונים ומפתחות.

בנוסף לספרי השירים של "שלֹשת הגדולים", מכיל האתר גם את עבודת הדוקטור של דב ירדן על מחברות עמנואל הרומי, ומהדורה חדשה של "מחברות עִמנואל הרומי" . משוררים אחרים שספרי שיריהם הֻדרו על ידי דב והמופיעים באתר הִנם "אלעזר בן יעקב הבבלי" ו "יוסף בן ששת אִבֵּן לטימי".

האתר כולל גם את ספר ה"בְּרִיקוֹת" של דב ירדן המכיל פתגמים שונים שהוא חִבֵּר והמבֻססים בעִקר על פסוקים מהתנ"ך.

לזה נוספו מעל מאתַיִם מאמרים בלשון עברית שחֻברו על ידי דּב ירדן והתפרסמו בכִתבֵי עת שונים וכן האֹסף "רגע של עברית" הכולל שיחות של דב ירדן ברדיו ששֻדרו בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת על בטויים שגויים בעברית. הבאנו כאן גם קִשוּר לאתר הכולל את שלשה עשר הכרכים של ה"רבעון למתמטיקה". בסופו כולל האתר אֹסף של מסמכים הקשורים לדֹב ירדן הנמצאים ברשות המשפחה.

על השִמוש באתר

  1. בצד ימין של דף הבַּית מונחים זה על גבי זה "ספרים" המיַצגים דפים שונים באתר. כדי להגיע לדף רצוי יש להקיש על ה"ספר" המתאים.
  2. כשעוברים לאתר חיצוני בדפדפן נפתח בסרגל העליון חלון נוסף לצד החלון שממנו יצאנו. כדי לחזֹר לדף שממנו יצאנו, יש להקיש עליו. לחִלופין, נפתח בסרגל שמתחת לעליון חץ -> שעליו יש להקיש כדי לחזֹר לדף הקודם.